نظرسنجی کلاس مجازی ویژه کلاس اول  
1. آموزش مجازی دبستان عطرنبوی(ص) را در چه حد ارزیابی می کنید؟