نظرسنجی آموزش مجازی ویژه کلاس دوم   
1. آموزش مجازی دبستان عطرنبوی(ص) را در چه حد ارزیابی می کنید؟