شماره حساب و کارت مدرسه  
شماره حساب مدرسه : 13008417555                                 
شماره کارت مدرسه:   6280231325133535 به نام پریا مشرقی و شرکا