صحبت های مدیریت دبستان عطر نبوی(ص) در ابتدای سال تحصیلی97/98